Ορισμοί

Στους παρόντες όρους: (1) "Εμείς/Εμείς/Εμείς" σημαίνει "Online Experten Eins GmbH, Luise-Ullrich-Str. 20, 80636 München, Γερμανία", η οποία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο και εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών του Amtsgericht München με αριθμό HRB 201850. (2) "Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας" σημαίνει όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων (αλλά χωρίς περιορισμό) των πνευματικών δικαιωμάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, της τεχνογνωσίας, των εμπορικών σημάτων, των δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων, των δικαιωμάτων τοπογραφίας και όλων των σχεδίων και υποδειγμάτων σε κάθε περίπτωση τόσο καταχωρημένων όσο και μη καταχωρημένων, μαζί με όλα τα δικαιώματα αίτησης, ανανέωσης ή επέκτασης οποιουδήποτε από τα ανωτέρω, καθώς και όλα τα δικαιώματα για την αποτροπή της μεταβίβασης ή του αθέμιτου ανταγωνισμού. (3) "Υλικό" σημαίνει όλες τις πληροφορίες και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων (αλλά χωρίς περιορισμό) κειμένων, γραφικών, λογισμικού, εικόνων και άλλου τέτοιου υλικού. (4) "Ιστοσελίδα" σημαίνει "www.pixida-agorasti.gr" που είναι η ιστοσελίδα που διαχειριζόμαστε Εμείς. (5) "Επισκέπτης της Ιστοσελίδας" σημαίνει κάθε πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. (6) "Σύμβαση πρόσβασης στον Ιστότοπο" σημαίνει τη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ Εμάς και του Επισκέπτη του Ιστότοπου κάθε φορά που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο. (7) "Υπηρεσίες" σημαίνει οποιαδήποτε Υπηρεσία που ενδέχεται να προσφέρουμε κατά καιρούς.

Υποχρεώσεις των Επισκεπτών της Ιστοσελίδας

(1) Ο Επισκέπτης της Ιστοσελίδας δεσμεύεται ότι δεν θα: (Α) θα βλέπει και θα χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο μόνο για τους δικούς του σκοπούς και δεν θα πωλεί, δημοσιεύει ή τροποποιεί το Υλικό ούτε θα αναπαράγει, προβάλλει, διανέμει, αποθηκεύει, αναμεταδίδει ή χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο το Υλικό για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, (Β) θα χρησιμοποιεί ή θα παρεμβαίνει στον Ιστότοπο εκτός από τους παρόντες Όρους ή (χωρίς περιορισμό) με οποιονδήποτε τρόπο, έτσι ώστε το σύνολο ή μέρος του Ιστότοπου ή οποιοδήποτε Υλικό να διακόπτεται, να αναπαράγεται, να αποθηκεύεται, να αναμεταδίδεται, να δημοσιεύεται, να καταστρέφεται, να καθίσταται λιγότερο αποτελεσματικό, να καταστρέφεται ή να επηρεάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, (Γ) να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή το Υλικό με τρόπο που συνιστά παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας)- (Δ) να προκαλείτε ενόχληση, ταλαιπωρία ή άσκοπη ανησυχία ή να παραβιάζετε τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου, (Ε) ανεβάζετε, αναρτάτε, δημοσιεύετε ή μεταδίδετε ή χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο Υλικό που προστατεύεται από Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου του- (ΣΤ) εισάγετε στον Ιστότοπο ιούς, trojans, worms, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή επιβλαβές- (Ζ) αποκτάτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπος ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με τον Ιστότοπο, (Η) να επιτεθείτε στον Ιστότοπο μέσω επίθεσης άρνησης παροχής υπηρεσιών ή να διανείμετε επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών- (Θ) να επιχειρήσετε να κάνετε αντίστροφη μηχανική, να αποκρυπτογραφήσετε, να αποσυμπιέσετε ή να αποσυναρμολογήσετε τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε Υλικό ή να επιτρέψετε εν γνώσει σας σε άλλους να το πράξουν, εκτός εάν οι ισχύοντες νόμοι απαγορεύουν ρητά έναν τέτοιο περιορισμό. Ο Επισκέπτης της Ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να τροποποιεί οποιοδήποτε Υλικό ή να δημιουργεί αντίγραφα οποιουδήποτε Υλικού, (Ι) να μεταδίδει ή διανέμει οποιοδήποτε Υλικό ηλεκτρονικά ή μέσω του διαδικτύου, (Κ) να υποκλέπτει ή να επιχειρεί να υποκλέψει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ευθύνη

(1) Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να επαληθεύσουμε την ακρίβεια του Υλικού. (2) Ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε ορθές διαδικασίες κατά τη διεξαγωγή δοκιμών, αναλύσεων και συγκρίσεων δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους, καθώς εξαρτώνται από την ποιότητα των πληροφοριών που μας παρέχονται. (3) Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την κακή χρήση δεδομένων, πληροφοριών ή Υλικού από οποιονδήποτε επισκέπτη της Ιστοσελίδας. (4) Το Υλικό ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Δεν κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την επικαιρότητα του Υλικού ή σχετικά με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση του Ιστότοπου και την πρόσβαση στο Υλικό. (5) Η χρήση του Ιστότοπου γίνεται με δική του ευθύνη του Επισκέπτη του Ιστότοπου. (6) Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος θα λειτουργεί χωρίς σφάλματα ή ότι ο Ιστότοπος και ο διακομιστής του είναι απαλλαγμένοι από ιούς υπολογιστών ή άλλα επιβλαβή αγαθά. (7) Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για διαταραχές στον τεχνικό εξοπλισμό ή στην ποιότητα της παροχής των Υπηρεσιών λόγω οποιουδήποτε γεγονότος πέραν του εύλογου ελέγχου μας (π.χ. βλάβη των δικτύων επικοινωνίας). (8) Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε κόστος που μπορεί να προκύψει από οποιαδήποτε συντήρηση ή αντικατάσταση εξοπλισμού ή δεδομένων, που προκύπτει από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή του Υλικού από τον Επισκέπτη της Ιστοσελίδας. (9) Ο Ιστότοπος και το Υλικό παρέχονται "ως έχουν", χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους. (10) Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Αυτοί οι σύνδεσμοι δεν παρέχονται ως έγκριση από εμάς του περιεχομένου των εν λόγω ιστότοπων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων τρίτων και δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του υλικού αυτών των δικτυακών τόπων. Εάν ο Επισκέπτης της Ιστοσελίδας αποφασίσει να αποκτήσει πρόσβαση σε συνδεδεμένες ιστοσελίδες τρίτων, το κάνει με δική του ευθύνη. (11) Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τρίτους που αποκτούν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, για παράδειγμα από έναν λεγόμενο "χάκερ" που αποκτά πρόσβαση στη βάση δεδομένων. (12) Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να υποστεί ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης, αμέλειας ή αθέτησης (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) κατά την εκτέλεση της σύμβασης πρόσβασης στον δικτυακό τόπο από εμάς, τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους μας. (13) Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι του Επισκέπτη της Ιστοσελίδας για οποιαδήποτε έμμεση ζημία οποιουδήποτε είδους που μπορεί να υποστεί ο Επισκέπτης της Ιστοσελίδας λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης, αμέλειας ή αθέτησης (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) κατά την εκτέλεση της Σύμβασης πρόσβασης στον Ιστό από εμάς, τους υπαλλήλους ή τους πράκτορές μας. (14) Ο Επισκέπτης της Ιστοσελίδας συμφωνεί να υπερασπιστεί, να αποζημιώσει και να απαλλάξει εμάς, τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους και τους πράκτορές μας, από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, εξόδων, ενεργειών ή απαιτήσεων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εύλογων νομικών και λογιστικών αμοιβών) που ισχυρίζονται ή προκύπτουν από τη χρήση ή την κακή χρήση της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών ή την παραβίαση των παρόντων Όρων από τον Επισκέπτη της Ιστοσελίδας. Θα ειδοποιήσουμε τον Επισκέπτη της Ιστοσελίδας το συντομότερο δυνατό για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, αγωγή ή διαδικασία. (15) Στην αγορά υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικά τιμολόγια και προσφερόμενες υπηρεσίες, οι οποίες ενδέχεται να αλλάζουν καθημερινά. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για το γεγονός ότι οι πληροφορίες είναι πλήρεις και ιδίως ότι δεν υπάρχουν φθηνότερες ή καλύτερες προσφορές από αυτές που παρουσιάζονται εδώ. Επίσης, δεν εγγυόμαστε ότι δεν υπάρχουν άλλοι πάροχοι από αυτούς που εμφανίζονται. (16) Λαμβάνουμε μεγάλη μέριμνα ώστε όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο να είναι επικαιροποιημένες και απαλλαγμένες από σφάλματα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται δωρεάν στον ιστότοπό μας. Δεν παρέχουμε εγγύηση για την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπό μας.
 

Πολιτική απορρήτου

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δείξατε ενδιαφέρον για την επιχείρησή μας. Η προστασία των δεδομένων αποτελεί ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα για τη διοίκηση της Online Experten Eins GmbH. Η χρήση των σελίδων διαδικτύου της Online Experten Eins GmbH είναι δυνατή χωρίς καμία ένδειξη προσωπικών δεδομένων, ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ειδικές επιχειρηματικές υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας μας, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να καταστεί απαραίτητη. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νόμιμη βάση για την επεξεργασία αυτή, λαμβάνουμε γενικά τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός υποκειμένου των δεδομένων πρέπει να είναι πάντοτε σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της χώρας που ισχύουν για την Online Experten Eins GmbH. Μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται, μέσω της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων, για τα δικαιώματα που δικαιούνται.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, η Online Experten Eins GmbH έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, οι διαβιβάσεις δεδομένων μέσω του Διαδικτύου μπορεί κατ' αρχήν να έχουν κενά ασφαλείας, οπότε η απόλυτη προστασία μπορεί να μην είναι εγγυημένη. Για το λόγο αυτό, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να μας διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα με εναλλακτικά μέσα, π.χ. μέσω τηλεφώνου.

1. Ορισμοί

Η δήλωση προστασίας δεδομένων της Online Experten Eins GmbH βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιεί ο ευρωπαίος νομοθέτης για την έκδοση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η δήλωσή μας για την προστασία των δεδομένων πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή για το ευρύ κοινό, καθώς και για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε πρώτα να εξηγήσουμε τη χρησιμοποιούμενη ορολογία.

Στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:

 • α) Προσωπικά δεδομένα

  Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ("υποκείμενο των δεδομένων"). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 • β) Υποκείμενο των δεδομένων

  Υποκείμενο των δεδομένων είναι κάθε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, του οποίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

 • γ) Επεξεργασία

  Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή αλλοίωση, η ανάκτηση, η αναζήτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η γνωστοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή η με άλλο τρόπο διάθεση, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 • δ) Περιορισμός της επεξεργασίας

  Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

 • ε) Δημιουργία προφίλ

  Προφίλ είναι κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση του εν λόγω φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του.

 • στ) Ψευδωνυμοποίηση

  Ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες φυλάσσονται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποδίδονται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

 • ζ) Υπεύθυνος επεξεργασίας ή υπεύθυνος επεξεργασίας

  Υπεύθυνος επεξεργασίας ή υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- όταν οι σκοποί και τα μέσα της εν λόγω επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον ορισμό του μπορεί να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους.

 • h) Εκτελών την επεξεργασία

  Εκτελών την επεξεργασία είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

 • i) Αποδέκτης

  Αποδέκτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας, στον οποίο κοινοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτο μέρος είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους δεν θεωρούνται αποδέκτες- η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πρέπει να είναι σύμφωνη με τους εφαρμοστέους κανόνες προστασίας δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

 • j) Τρίτος

  Τρίτο μέρος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή οργανισμός εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα που, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, εξουσιοδοτούνται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 • κ) Συγκατάθεση

  Συμφωνία του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ελεύθερη, συγκεκριμένη, εν επιγνώσει και σαφής ένδειξη της επιθυμίας του υποκειμένου των δεδομένων, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων, με δήλωση ή με σαφή καταφατική ενέργεια, δηλώνει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

2. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), άλλων νόμων για την προστασία των δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διατάξεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων είναι:

Online Experten Eins GmbH

Luise-Ullrich-Str. 20

80636 München

Germany

Τηλ: +49 (0)89/ 12 50 37 89

Email: info@pixida-agorasti.gr

Ιστοσελίδα: πυξίδα-αγοραστή.γρ / www.pixida-agorasti.gr

3. Cookies

Οι ιστοσελίδες της Online Experten Eins GmbH χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο.

Πολλές ιστοσελίδες και διακομιστές στο Διαδίκτυο χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν ένα λεγόμενο cookie ID. Ένα cookie ID είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια συμβολοσειρά χαρακτήρων μέσω της οποίας οι σελίδες και οι διακομιστές Διαδικτύου μπορούν να αντιστοιχίσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο οποίο αποθηκεύτηκε το cookie. Αυτό επιτρέπει στις επισκέψιμες ιστοσελίδες Διαδικτύου και στους διακομιστές να διακρίνουν το μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης του υποκειμένου dats από άλλα προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο μπορεί να αναγνωριστεί και να ταυτοποιηθεί χρησιμοποιώντας το μοναδικό αναγνωριστικό cookie.

Μέσω της χρήσης των cookies, η Online Experten Eins GmbH μπορεί να παρέχει στους χρήστες αυτού του ιστότοπου πιο φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη ρύθμιση των cookies.

Μέσω ενός cookie, οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν με γνώμονα τον χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν, όπως προαναφέρθηκε, να αναγνωρίζουμε τους χρήστες του ιστοτόπου μας. Σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνουμε τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Ο χρήστης του ιστότοπου που χρησιμοποιεί cookies, π.χ. δεν χρειάζεται να εισάγει δεδομένα πρόσβασης κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο, διότι αυτά αναλαμβάνονται από τον ιστότοπο και το cookie αποθηκεύεται έτσι στο σύστημα του υπολογιστή του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το cookie ενός καλαθιού αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα είδη που ένας πελάτης έχει τοποθετήσει στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies μέσω της ιστοσελίδας μας μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιεί και μπορεί έτσι να αρνηθεί μόνιμα τη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα ήδη ρυθμισμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι εφικτό σε όλα τα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων απενεργοποιήσει τη ρύθμιση των cookies στο χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, ενδέχεται να μην είναι πλήρως χρησιμοποιήσιμες όλες οι λειτουργίες του ιστότοπού μας.

4. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Η ιστοσελίδα της Online Experten Eins GmbH συλλέγει μια σειρά από γενικά δεδομένα και πληροφορίες όταν ένα υποκείμενο δεδομένων ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. Συλλέγονται ενδεχομένως (1) οι τύποι και οι εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο ένα σύστημα πρόσβασης φτάνει στον ιστότοπό μας (οι λεγόμενοι παραπομπές), (4) οι υπο-ιστοσελίδες, (5) η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο, (6) μια διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) οποιαδήποτε άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών μας.

Κατά τη χρήση αυτών των γενικών δεδομένων και πληροφοριών, η Online Experten Eins GmbH δεν εξάγει κανένα συμπέρασμα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Αντίθετα, αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για (1) την ορθή παροχή του περιεχομένου του ιστότοπού μας, (2) τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου του ιστότοπού μας καθώς και της διαφήμισής του, (3) τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών και της τεχνολογίας του ιστότοπού μας και (4) την παροχή στις αρχές επιβολής του νόμου των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την ποινική δίωξη σε περίπτωση επίθεσης στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, η Online Experten Eins GmbH αναλύει στατιστικά τα ανώνυμα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγονται, με στόχο την αύξηση της προστασίας των δεδομένων και της ασφάλειας των δεδομένων της επιχείρησής μας και την εξασφάλιση ενός βέλτιστου επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής του διακομιστή αποθηκεύονται χωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα υποκείμενο δεδομένων.

5. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα της Online Experten Eins GmbH περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν μια γρήγορη ηλεκτρονική επαφή με την επιχείρησή μας, καθώς και άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο των δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από ένα υποκείμενο των δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων αποθηκεύονται για τον σκοπό της επεξεργασίας ή της επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν υπάρχει καμία διαβίβαση αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

6. Τακτική διαγραφή και δέσμευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της αποθήκευσης ή στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη ή άλλους νομοθέτες σε νόμους ή κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Εάν ο σκοπός αποθήκευσης δεν είναι εφαρμόσιμος ή εάν λήξει η περίοδος αποθήκευσης που προβλέπεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη ή άλλο αρμόδιο νομοθέτη, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύονται ή διαγράφονται τακτικά σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

7. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

 • α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που του αναγνωρίζει ο ευρωπαίος νομοθέτης να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το αν υφίσταται ή όχι επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος επιβεβαίωσης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.

 • β) Δικαίωμα πρόσβασης

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που του παρέχει ο ευρωπαίος νομοθέτης να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που είναι αποθηκευμένα ανά πάσα στιγμή και αντίγραφο των πληροφοριών αυτών. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί παρέχουν στο υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

  • τους σκοπούς της επεξεργασίας;
  • τις κατηγορίες των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;
  • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς;
  • όπου είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής;
  • την ύπαρξη του δικαιώματος να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή να αντιταχθεί στην εν λόγω επεξεργασία;
  • την ύπαρξη του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή;
  • όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους;
  • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που χρησιμοποιείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

  Περαιτέρω, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί για τις κατάλληλες εγγυήσεις σχετικά με τη διαβίβαση.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος πρόσβασης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • γ) Δικαίωμα διόρθωσης

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που του παρέχει ο ευρωπαίος νομοθέτης να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων με την παροχή συμπληρωματικής δήλωσης.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • δ) Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που του παρέχει ο ευρωπαίος νομοθέτης να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη:

  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και εφόσον δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

  Εάν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχει αποθηκεύσει η Online Experten Eins GmbH, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ένας υπάλληλος της Online Experten Eins GmbH θα φροντίσει αμέσως για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος διαγραφής.

  Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος υλοποίησης, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους άλλους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τη διαγραφή από τους εν λόγω υπευθύνους επεξεργασίας οποιουδήποτε συνδέσμου ή αντιγράφου ή αναπαραγωγής των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον δεν απαιτείται επεξεργασία. Οι υπάλληλοι της Online Experten Eins GmbH θα μεριμνήσουν για τα απαραίτητα μέτρα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

 • e) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που του παρέχει ο ευρωπαίος νομοθέτης να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

  • Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητά αντ' αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν εκείνων του υποκειμένου των δεδομένων.

  Εάν πληρούται μία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχει αποθηκεύσει η Online Experten Eins GmbH, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος της Online Experten Eins GmbH θα μεριμνήσει για τον περιορισμό της επεξεργασίας.

 • f) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που του παρέχει ο ευρωπαίος νομοθέτης, να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, τα οποία παρασχέθηκαν σε έναν υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, ευρέως χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς να παρεμποδίζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

  Περαιτέρω, κατά την άσκηση του δικαιώματός του στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και εφόσον αυτό δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

  Για να διεκδικήσει το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της Online Experten Eins GmbH.

 • g) Δικαίωμα εναντίωσης

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που του παρέχει ο ευρωπαίος νομοθέτης να αντιταχθεί, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) του ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ που βασίζεται στις διατάξεις αυτές.

  Η Online Experten Eins GmbH δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση αντίρρησης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

  Εάν η Online Experten Eins GmbH επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση. Αυτό ισχύει για την κατάρτιση προφίλ στο βαθμό που αυτή σχετίζεται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιταχθεί στην Online Experten Eins GmbH στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, η Online Experten Eins GmbH δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς.

  Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν από την Online Experten Eins GmbH για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

  Για την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της Online Experten Eins GmbH. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων είναι ελεύθερο, στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, και κατά παρέκκλιση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, να κάνει χρήση του δικαιώματός του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

 • h) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που του παρέχει ο ευρωπαίος νομοθέτης να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο σημαντικά, εφόσον η απόφαση (1) δεν είναι αναγκαία για τη σύναψη, ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και ενός υπευθύνου επεξεργασίας, ή (2) δεν επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, ή (3) δεν βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

  Εάν η απόφαση (1) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και ενός υπευθύνου επεξεργασίας ή (2) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η Online Experten Eins GmbH εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον το δικαίωμα να λάβει ανθρώπινη παρέμβαση εκ μέρους του υπευθύνου επεξεργασίας, να εκφράσει την άποψή του και να αμφισβητήσει την απόφαση.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της Online Experten Eins GmbH.

 • i) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης προστασίας δεδομένων

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που του παρέχει ο ευρωπαίος νομοθέτης να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της Online Experten Eins GmbH.

8. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Facebook

Στον παρόντα ιστότοπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία της επιχείρησης Facebook. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας χώρος για κοινωνικές συναντήσεις στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα, η οποία συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε έναν εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή να επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να περιλαμβάνουν τη δημιουργία ιδιωτικών προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να δικτυώνονται μέσω αιτημάτων φιλίας.

Η εταιρεία λειτουργίας του Facebook είναι η Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ένα άτομο ζει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Με κάθε κλήση σε μία από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, την οποία διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία ενσωματώθηκε ένα στοιχείο του Facebook (Facebook plug-ins), το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων καλείται αυτόματα να κατεβάσει την εμφάνιση του αντίστοιχου στοιχείου του Facebook από το Facebook μέσω του στοιχείου του Facebook. Μια επισκόπηση όλων των πρόσθετων στοιχείων του Facebook είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook λαμβάνει γνώση του συγκεκριμένου επιμέρους ιστότοπου του ιστοτόπου μας που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Facebook, το Facebook εντοπίζει με κάθε κλήση του υποκειμένου των δεδομένων στον ιστότοπό μας -και για όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπό μας- ποια συγκεκριμένη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται μέσω του στοιχείου του Facebook και συνδέονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά του Facebook που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, π.χ. το κουμπί "Like", ή εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλει ένα σχόλιο, τότε το Facebook αντιστοιχίζει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Facebook του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Facebook λαμβάνει πάντα, μέσω του στοιχείου Facebook, πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του υποκειμένου των δεδομένων στον ιστότοπό μας, όποτε το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Facebook κατά τη διάρκεια της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση πληροφοριών στο Facebook δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεθεί από το λογαριασμό του στο Facebook πριν από την κλήση στον ιστότοπό μας.

Η κατευθυντήρια γραμμή προστασίας δεδομένων που δημοσίευσε το Facebook, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://facebook.com/about/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Επιπλέον, εκεί εξηγείται ποιες επιλογές ρύθμισης προσφέρει το Facebook για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, διατίθενται διάφορες επιλογές ρύθμισης που επιτρέπουν την εξάλειψη της διαβίβασης δεδομένων στο Facebook. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων για την εξάλειψη της διαβίβασης δεδομένων στο Facebook.

9. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)

Στον παρόντα ιστότοπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει το στοιχείο του Google Analytics (με τη λειτουργία ανωνυμοποίησης). Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Η ανάλυση ιστού είναι η συλλογή, η συγκέντρωση και η ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστότοπους. Μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει, μεταξύ άλλων, δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο ήρθε ένα άτομο (τον λεγόμενο παραπέμποντα), ποιες υποσελίδες επισκέφθηκε ή πόσο συχνά και για ποια διάρκεια προβλήθηκε μια υποσελίδα. Οι υπηρεσίες ανάλυσης ιστού χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βελτιστοποίηση ενός ιστότοπου και για τη διενέργεια ανάλυσης κόστους-οφέλους της διαφήμισης στο Διαδίκτυο.

Ο διαχειριστής του στοιχείου Google Analytics είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Ηνωμένες Πολιτείες.

Για την ανάλυση ιστού μέσω του Google Analytics ο υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιμοποιεί την εφαρμογή "_gat. _anonymizeIp". Μέσω αυτής της εφαρμογής η διεύθυνση IP της σύνδεσης στο διαδίκτυο του υποκειμένου των δεδομένων συντομεύεται από την Google και ανωνυμοποιείται όταν η πρόσβαση στους ιστότοπούς μας γίνεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο συμβαλλόμενο κράτος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι η ανάλυση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγονται, μεταξύ άλλων, για να αξιολογεί τη χρήση της ιστοσελίδας μας και να παρέχει ηλεκτρονικές αναφορές, οι οποίες δείχνουν τις δραστηριότητες στις ιστοσελίδες μας, καθώς και για να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο για εμάς.

Το Google Analytics τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Με την τοποθέτηση του cookie, η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύει τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Με κάθε κλήση σε μία από τις επιμέρους σελίδες αυτού του διαδικτυακού τόπου, την οποία διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων θα υποβάλλει αυτόματα δεδομένα μέσω του στοιχείου Google Analytics για τους σκοπούς της διαδικτυακής διαφήμισης και της εκκαθάρισης προμηθειών στην Google. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η επιχείρηση Google αποκτά γνώση προσωπικών πληροφοριών, όπως η διεύθυνση IP του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία χρησιμεύει στη Google, μεταξύ άλλων, για να κατανοήσει την προέλευση των επισκεπτών και των κλικ και στη συνέχεια να δημιουργήσει διακανονισμούς προμηθειών.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως ο χρόνος πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων του υποκειμένου των δεδομένων στην ιστοσελίδα μας. Με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων, θα διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να αποτρέψει ανά πάσα στιγμή τη ρύθμιση των cookies μέσω της ιστοσελίδας μας μέσω αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιεί και έτσι να αρνηθεί μόνιμα τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο θα εμποδίσει επίσης το Google Analytics να θέσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από το Google Analytics μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί σε μια συλλογή δεδομένων που παράγονται από το Google Analytics, η οποία σχετίζεται με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, καθώς και στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google και την ευκαιρία να αποκλείσει οποιαδήποτε τέτοια. Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να κατεβάσει ένα πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης από το σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout και να το εγκαταστήσει. Αυτό το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το Google Analytics μέσω μιας JavaScript, ότι τυχόν δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σε σελίδες του Διαδικτύου δεν μπορούν να διαβιβαστούν στο Google Analytics. Η εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης θεωρείται αντίρρηση από την Google. Εάν το σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων διαγραφεί αργότερα, διαμορφωθεί ή εγκατασταθεί εκ νέου, τότε το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να εγκαταστήσει εκ νέου τα πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης απεγκαταστάθηκε από το υποκείμενο των δεδομένων ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που μπορεί να αποδοθεί στη σφαίρα αρμοδιότητάς του ή έχει απενεργοποιηθεί, είναι δυνατή η εκτέλεση της επανεγκατάστασης ή της επανενεργοποίησης των πρόσθετων του προγράμματος περιήγησης.

Περαιτέρω πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Google μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ και στην ιστοσελίδα http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Το Google Analytics επεξηγείται περαιτέρω στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.google.com/analytics/.

10. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google Remarketing

Στον παρόντα δικτυακό τόπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει τις υπηρεσίες Google Remarketing. Το Google Remarketing είναι μια λειτουργία του Google AdWords, η οποία επιτρέπει σε μια επιχείρηση να εμφανίζει διαφημίσεις σε χρήστες του Διαδικτύου που έχουν προηγουμένως παραμείνει στον ιστότοπο της επιχείρησης στο Διαδίκτυο. Η ενσωμάτωση του Google Remarketing επιτρέπει επομένως σε μια επιχείρηση να δημιουργεί διαφήμιση με βάση τον χρήστη και έτσι να εμφανίζει σχετικές διαφημίσεις στους ενδιαφερόμενους χρήστες του Διαδικτύου.

Η εταιρεία λειτουργίας των υπηρεσιών Google Remarketing είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Ηνωμένες Πολιτείες.

Σκοπός της υπηρεσίας Google Remarketing είναι η εισαγωγή διαφημίσεων σχετικών με το ενδιαφέρον. Το Google Remarketing μας επιτρέπει την προβολή διαφημίσεων στο δίκτυο της Google ή σε άλλους ιστότοπους, οι οποίες βασίζονται σε ατομικές ανάγκες και ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα των χρηστών του Διαδικτύου.

Το Google Remarketing εγκαθιστά ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Με την τοποθέτηση του cookie, η Google επιτρέπει την αναγνώριση του επισκέπτη της ιστοσελίδας μας, εάν αυτός καλέσει διαδοχικές ιστοσελίδες, οι οποίες είναι επίσης μέλη του διαφημιστικού δικτύου της Google. Με κάθε κλήση σε έναν ιστότοπο στο Διαδίκτυο, στον οποίο έχει ενσωματωθεί η υπηρεσία Google Remarketing, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού του υποκειμένου των δεδομένων ταυτοποιείται αυτόματα με την Google. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google λαμβάνει προσωπικές πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP ή η συμπεριφορά πλοήγησης του χρήστη, τις οποίες η Google χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, για την εισαγωγή διαφημίσεων σχετικών με το ενδιαφέρον.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, π.χ. των σελίδων διαδικτύου που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τις σελίδες μας στο Διαδίκτυο, προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων, διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να αποτρέψει ανά πάσα στιγμή τη ρύθμιση των cookies μέσω της ιστοσελίδας μας μέσω αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιεί και έτσι να αρνηθεί μόνιμα τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει επίσης τη Google από το να θέσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από την Google μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από την Google. Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να καλέσει το σύνδεσμο www.google.de/settings/ads και να προβεί στις επιθυμητές ρυθμίσεις σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων.

Περαιτέρω πληροφορίες και οι πραγματικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Google μπορούν να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

11. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google-AdWords

Στον παρόντα ιστότοπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει το Google AdWords. Το Google AdWords είναι μια υπηρεσία διαφήμισης στο Διαδίκτυο που επιτρέπει στον διαφημιζόμενο να τοποθετεί διαφημίσεις στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης Google και στο διαφημιστικό δίκτυο της Google. Το Google AdWords επιτρέπει στον διαφημιζόμενο να προκαθορίσει συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά με τη βοήθεια των οποίων εμφανίζεται μόνο στη συνέχεια μια διαφήμιση στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google, όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τη μηχανή αναζήτησης για να ανακτήσει ένα σχετικό με τη λέξη-κλειδί αποτέλεσμα αναζήτησης. Στο διαφημιστικό δίκτυο της Google, οι διαφημίσεις διανέμονται στις σχετικές ιστοσελίδες με τη χρήση ενός αυτόματου αλγορίθμου, λαμβάνοντας υπόψη τις προκαθορισμένες λέξεις-κλειδιά.

Η εταιρεία λειτουργίας του Google AdWords είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Σκοπός του Google AdWords είναι η προώθηση της ιστοσελίδας μας μέσω της συμπερίληψης σχετικής διαφήμισης στις ιστοσελίδες τρίτων και στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης Google και της εισαγωγής διαφήμισης τρίτων στην ιστοσελίδα μας.

Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων φτάσει στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης της Google, ένα cookie μετατροπής κατατίθεται στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων μέσω της Google. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Ένα cookie μετατροπής χάνει την εγκυρότητά του μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το cookie δεν έχει λήξει, το cookie μετατροπής χρησιμοποιείται για να ελέγχεται εάν ορισμένες υποσελίδες, π.χ. το καλάθι αγορών από ένα σύστημα ηλεκτρονικού καταστήματος, κλήθηκαν στον ιστότοπό μας. Μέσω του cookie μετατροπής, τόσο η Google όσο και ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορούν να καταλάβουν εάν ένα άτομο που έφτασε σε μια διαφήμιση AdWords στον ιστότοπό μας δημιούργησε πωλήσεις, δηλαδή πραγματοποίησε ή ακύρωσε μια πώληση αγαθών.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται από την Google για τη δημιουργία στατιστικών επισκεψιμότητας για τον ιστότοπό μας. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία επισκέψεων χρησιμοποιούνται προκειμένου να προσδιοριστεί ο συνολικός αριθμός των χρηστών που εξυπηρετήθηκαν μέσω των διαφημίσεων AdWords για να διαπιστωθεί η επιτυχία ή η αποτυχία κάθε διαφήμισης AdWords και να βελτιστοποιηθούν οι διαφημίσεις AdWords μας στο μέλλον. Ούτε η εταιρεία μας ούτε άλλοι διαφημιστές του Google AdWords λαμβάνουν πληροφορίες από την Google που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν το υποκείμενο των δεδομένων.

Το cookie μετατροπής αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες, π.χ. τις σελίδες διαδικτύου που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τις σελίδες μας στο Διαδίκτυο, προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων, διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από την ιστοσελίδα μας, όπως αναφέρεται παραπάνω, μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιεί και έτσι να αρνηθεί μόνιμα τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης τη Google να τοποθετήσει ένα cookie μετατροπής στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, ένα cookie που έχει οριστεί από το Google AdWords μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη διαφήμιση ενδιαφέροντος της Google. Ως εκ τούτου, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να έχει πρόσβαση από κάθε ένα από τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιεί στο σύνδεσμο www.google.de/settings/ads και να ορίσει τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Περαιτέρω πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Google μπορούν να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

12. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Instagram

Στον παρόντα ιστότοπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία της υπηρεσίας Instagram. Το Instagram είναι μια υπηρεσία που μπορεί να χαρακτηριστεί ως οπτικοακουστική πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και να διαδίδουν τα δεδομένα αυτά σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.

Η εταιρεία λειτουργίας των υπηρεσιών που προσφέρονται από το Instagram είναι η Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES.

Με κάθε κλήση σε μία από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, την οποία διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία ενσωματώθηκε ένα στοιχείο του Instagram (κουμπί Insta), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων προτρέπεται αυτόματα στη λήψη μιας προβολής του αντίστοιχου στοιχείου του Instagram του Instagram. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Instagram λαμβάνει γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστότοπού μας που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Instagram, το Instagram ανιχνεύει με κάθε κλήση του υποκειμένου των δεδομένων στον ιστότοπό μας -και για όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπό μας- ποια συγκεκριμένη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται μέσω του στοιχείου Instagram και συνδέονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Instagram του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Instagram που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τότε το Instagram αντιστοιχίζει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Instagram του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Instagram λαμβάνει πληροφορίες μέσω του συστατικού Instagram ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Instagram κατά τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο κουμπί Instagram ή όχι. Εάν η εν λόγω διαβίβαση πληροφοριών στο Instagram δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεθεί από το λογαριασμό του στο Instagram πριν από την κλήση στον ιστότοπό μας.

Περαιτέρω πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων του Instagram μπορούν να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://help.instagram.com/155833707900388 και https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

13. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Pinterest

Στον παρόντα ιστότοπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία της Pinterest Inc. Το Pinterest είναι ένα λεγόμενο κοινωνικό δίκτυο. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας κοινωνικός τόπος συνάντησης στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε έναν εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή να επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή εταιρικές πληροφορίες. Το Pinterest επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημοσιεύουν, μεταξύ άλλων, συλλογές εικόνων και μεμονωμένες εικόνες καθώς και περιγραφές σε εικονικές πινακίδες (τις λεγόμενες pins), τις οποίες μπορούν στη συνέχεια να μοιραστούν άλλοι χρήστες (τις λεγόμενες re-pins) ή να σχολιάσουν.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του Pinterest είναι η Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Με κάθε κλήση σε μία από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, την οποία διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Pinterest (Pinterest plug-in), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων προτρέπει αυτόματα να κατεβάσει μέσω του αντίστοιχου στοιχείου Pinterest μια προβολή του αντίστοιχου στοιχείου Pinterest. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Pinterest είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://pinterest.com/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Pinterest αποκτά γνώση για το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Pinterest, το Pinterest ανιχνεύει με κάθε κλήση του υποκειμένου των δεδομένων στον ιστότοπό μας -και για όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπό μας- ποια συγκεκριμένη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται μέσω του στοιχείου Pinterest και συνδέονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Pinterest του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Pinterest, που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τότε το Pinterest αντιστοιχίζει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Pinterest του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Pinterest λαμβάνει πληροφορίες μέσω του συστατικού Pinterest ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Pinterest κατά τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο συστατικό Pinterest ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση πληροφοριών στο Pinterest δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεθεί από το λογαριασμό του στο Pinterest πριν από την κλήση στον ιστότοπό μας.

Η κατευθυντήρια γραμμή προστασίας δεδομένων που δημοσιεύθηκε από το Pinterest, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://about.pinterest.com/privacy-policy, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από το Pinterest.

14. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του YouTube

Στον παρόντα ιστότοπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία του YouTube. Το YouTube είναι μια διαδικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο να θέτουν βίντεο κλιπ και άλλους χρήστες δωρεάν, η οποία παρέχει επίσης δωρεάν προβολή, αξιολόγηση και σχολιασμό τους. Το YouTube σας επιτρέπει να δημοσιεύετε όλα τα είδη βίντεο, έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση τόσο σε πλήρεις ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, όσο και σε μουσικά βίντεο, τρέιλερ και βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες μέσω της διαδικτυακής πύλης.

Η εταιρεία λειτουργίας του YouTube είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. Η YouTube, LLC είναι θυγατρική της Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Με κάθε κλήση σε μία από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, την οποία διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του YouTube (βίντεο YouTube), το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων καλείται αυτόματα να κατεβάσει μια προβολή του αντίστοιχου στοιχείου του YouTube. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το YouTube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/yt/about/en/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και η Google αποκτούν γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστοτόπου μας που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο YouTube, το YouTube αναγνωρίζει με κάθε κλήση σε μια υποσελίδα που περιέχει ένα βίντεο YouTube, ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του διαδικτυακού μας τόπου επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το YouTube και τη Google και αντιστοιχίζονται στον αντίστοιχο λογαριασμό YouTube του υποκειμένου των δεδομένων.

Το YouTube και η Google θα λάβουν πληροφορίες μέσω του στοιχείου YouTube ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας είναι συνδεδεμένο στο YouTube- αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ σε ένα βίντεο του YouTube ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο YouTube και τη Google δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, η διαβίβαση μπορεί να αποτραπεί εάν το υποκείμενο των δεδομένων αποσυνδεθεί από το δικό του λογαριασμό στο YouTube πριν από την κλήση στον ιστότοπό μας.

Οι διατάξεις προστασίας δεδομένων του YouTube, οι οποίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το YouTube και τη Google.

15. Νομική βάση για την επεξεργασία

Αρ. 6(1) lit. a GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση για τις πράξεις επεξεργασίας για τις οποίες λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν οι πράξεις επεξεργασίας είναι απαραίτητες για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ. Το ίδιο ισχύει και για τις εν λόγω πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση προ-συμβατικών μέτρων, για παράδειγμα στην περίπτωση ερωτημάτων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Υπόκειται η εταιρεία μας σε νομική υποχρέωση από την οποία απαιτείται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 3 του ΓΚΠΔ. 6(1) lit. c ΓΚΠΔ. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης τραυματιζόταν στην εταιρεία μας και το όνομα, η ηλικία, τα στοιχεία ασφάλισης ασθενείας ή άλλες ζωτικής σημασίας πληροφορίες θα έπρεπε να διαβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Τότε η επεξεργασία θα βασιζόταν στο άρθρο 1 του Συντάγματος. 6(1) lit. d GDPR. Τέλος, οι πράξεις επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται για πράξεις επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από καμία από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρεία μας ή τρίτος, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέτοιες πράξεις επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα επιτρεπτές επειδή έχουν αναφερθεί ρητά από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Θεώρησε ότι μπορεί να υποτεθεί έννομο συμφέρον εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του υπευθύνου επεξεργασίας (αιτιολογική σκέψη 47, εδάφιο 2 ΓΚΠΔ).

16. Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος

Όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, το έννομο συμφέρον μας είναι να διεξάγουμε την επιχείρησή μας υπέρ της ευημερίας όλων των εργαζομένων μας και των μετόχων.

17. Περίοδος για την οποία θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της περιόδου αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αντίστοιχη νόμιμη περίοδος διατήρησης. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται κανονικά, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης ή την έναρξη σύμβασης.

18. Παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως νόμιμη ή συμβατική απαίτηση- Απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης- Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα- πιθανές συνέπειες της μη παροχής των δεδομένων αυτών

Διευκρινίζουμε ότι η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογικές διατάξεις) ή μπορεί επίσης να προκύπτει από συμβατικές διατάξεις (π.χ. πληροφορίες για τον αντισυμβαλλόμενο). Ορισμένες φορές μπορεί να είναι απαραίτητο για τη σύναψη μιας σύμβασης το υποκείμενο των δεδομένων να μας παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία πρέπει στη συνέχεια να επεξεργαστούμε από εμάς. Το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται, για παράδειγμα, να μας παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν η εταιρεία μας υπογράφει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων θα είχε ως συνέπεια να μην μπορεί να συναφθεί η σύμβαση με το υποκείμενο των δεδομένων. Πριν από την παροχή προσωπικών δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο. Ο υπάλληλος διευκρινίζει στο υποκείμενο των δεδομένων εάν η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις συνέπειες της μη παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

19. Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτόματη λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δημιουργήθηκε από τη Γεννήτρια Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Γερμανικής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την RC GmbH, η οποία πωλεί χρησιμοποιημένη πληροφορική και τους Δικηγόρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της WILDE BEUGER SOLMECKE, Κολωνία.